ข้อมูลองค์กร


บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

จากความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์ในการทำงานด้านซอฟต์แวร์มานานกว่า 10 ปี ของคุณณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ (กรรมการผู้จัดการ) จึงได้คิดริเริ่มก่อตั้ง บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน (IOT) ทั้งนี้ยังได้นำเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนีชื่อว่า WAGO Electronics มาช่วยให้การพัฒนาซอฟแวร์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยังตลาดค้าปลีกและงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป็นหลัก อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Monitoring System โดยจะให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์โดยเน้นความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก รวมถึงเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านข้อมูลของผู้ใช้งาน อาธิเช่น ระบบ Power Monitoring, Production Process Monitoring และ Remote Terminal Unit Monitoring เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพหลายด้าน ทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และงานติดตั้งระบบตู้ไฟ ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่หลากหลายสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เป้าหมาย

เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ และเน้นการดำเนินงานที่มีคุณภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ

-->